Sammarbetspartners

Inrule
Expertkunskap – Infrastruktur 

Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Våra ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri

Sweco & Indigo IPEX

Sweco och Indigo IPEX samarbetar i kunduppdrag inom framförallt energibranschen. Genom att kombinera verksamhetskunskap, effektiva förbättringsmetoder samt system för processefterlevnad erbjuds kunder bättre lösningar som implementeras och efterlevs med engagemang. 

Kontaktperson:

Sonja Henriksson

+46 70328 82 12

sonja.henriksson@sweco.se

Ledarskapsutveckling

Utvecklingen av organisationer, grupper och ledare är utveckling av människor. Den utvecklingen pågår ständigt och ibland är den intensivare än annars. Många kan vittna om betydelsen av extern hjälp i perioder av förändring och utveckling. Några exempel på inriktningar som Ledarskapsbolagets insatser kan ha:

 • Ledningsgruppsutveckling 

 • Team/arbetslagsutveckling

 • Individuell lösningsfokuserad coaching 

 • UGL-utbildningar

Ledarskapsbolaget & Indigo IPEX

Ledarskapsbolaget förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande sedan många år avseende företagskulturella utmaningar samt genomförandet av ledarutvecklingsprogram.

Kontaktperson:

Susann Swahn

+ 46 709-307051

susann@ledarskapsbolagetiblekinge.se

Skräddarsydda processapplikationer

Barium erbjuder verktyg och tjänster inom Business Process Management (BPM) i syfte att skapa hållbara processlösningar. Målgruppen är företag och organisationer som vill automatisera och kvalitetssäkra sina affärsprocesser, och samtidigt hålla dem uppdaterade. 

Inrule  (tidigare Barium) & Indigo IPEX

Indigo Ipex har under många år haft ett samarbete med Barium där respektive organisations erfarenheter och styrkor lett till att ett kraftfullt koncept för att analysera, designa och implementera komplexa processer och flöden.

Med Barium som verktyg bygger vi skräddarsydda applikationer som digitaliserar och automatiserar våra kunders verksamhetskritiska affärsprocesser.

Kontaktperson:

Marcus Westling

+46 72 211 81 91

2c8 ett enkelt verktyg för att visualisera processer och ledningssystem

Med hjälp av 2c8 kan företag effektivt möta alla krav från sina olika intressenter genom att processer, instruktioner, organisation, ansvar, roller, mm visualiseras i olika affärsmodeller och tillämpningar. Tack vare 2c8 så blir det enklare att identifiera förbättringar och dela kunskap inom organisationen. Kortfattat, 2c8 hjälper till att skapa ordning och skapa samsyn, så att alla i organisationen kan arbeta tillsammans som i en samspelt orkester

Modeller skapade med 2c8 Modeling Tool publiceras på webben och medarbetare kan med enkelhet se sina arbetsuppgifter i ledningssystemet där information finns lättillgängligt om hur arbetet ska genomföras och om det finns datasystem eller andra verktyg som stöd.

”2c8 & Indigo IPEX

Vi kom första gången i kontakt med 2conciliate och verktyget 2c8 under ett uppdrag hos ett bolag inom allmännyttan i Stockholm. Våra konsulter hade anlitats i syfte att utveckla gemensamma arbetssätt och ständiga förbättringar samt genom utveckling av ett ledningssystem initiera och utveckla processbaserat förbättringsarbete.   Själva ledningssystemet utvecklades i  2c8 och drivs nu självständigt vidare av vår kunds interna resurser.

Kontaktperson:

Tobias Nyberg 

+46 (0) 7039092094 

tobias@2c8.com

Ledningssystem & Telecom

Addima är en konsultbyrå med hemmabas i Stockholm.Addima står för – Add Insights Movement & Achievements, vilket är synonymt med vad de erbjuder.

Addimas vision är att ge de i särklass bästa konsulttjänsterna inom strategiskt utvalda kompetensområden, geografier och kundsegment.

 

Företagets kompetensområden ligger inom:

 • Värdekedjor

 • Inköp och 3e parts produkter

 • Projekt- och program

 • Verksamhetsutveckling

Addima & Indigo IPEX

Addima och Indigo IPEX samarbetar framförallt inom inköp & telecom. Genom att kombinera verksamhetskunskap, effektiva förbättringsmetoder samt system för processefterlevnad erbjuds kunder bättre lösningar som implementeras och efterlevs med engagemang. 

Kontaktperson:

Magnus Öberg

+46  70 656 18 35

magnus.oberg@addima.se

Rekryterings-och utvecklings-
partner i med- och motgång

Rekryterings- & utvecklingspartner med öga för
detaljer och stort engagemang!

Uniks kunder kan sitt jobb. Men livet som verksamhetsledare kräver ofta att du är tusenkonstnär. Kontroll över ekonomi, marknad, organisation och ledarskap är bara några av de uppgifter du förväntas klara. Lägg därtill arbetet med att i rekrytering & urval hitta rätt framtida medarbetare. UNIK står redo att stötta och avlasta kunder för ökad kvalitet och effektivitet i kundens egen verksamhet. Uniks hjälp får kundernas kunskaper att blomstra där de gör störst nytta och genom oss kan de bäst lämpade till varje uppdrag hitta sin nästa utmaning.

UNIK & Indigo IPEX

 Unik förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande sedan många år avseende genomförandet av bl.a. ledarutvecklingsprogram.

Kontaktperson:

Susanne Appelkvist

+46 767-78 15 16

susanne.appelkvist@unikresurs.se

Red Matters – Ledarskap, innovation och företagskultur

Red Matters utgör en väv av enkla, vardagsnära metoder riktade till såväl organisations-, team- som individnivå och som vilar på en systemsik grund. Gemensamma redskap och procedurer är en förutsättning för en stark kultur. 

RM utgår från organisationens och chefens tre styrdomäner: blå struktur, röd kultur och grön förnyelse.  ​

Red Matters bidrar till

 • att skapa broar av tillit mellan människor

 • långsiktigt klokt beslutsfattande

 • att tillvarata den kollektiva intelligensen

 • att kunna navigera i komplexitet och osäkerhet

genom att:

– träna ledare samtidigt som nya arbetsformer implementeras där människa och verksamhet växer sida vid sida i vardagen.

RedMatters & Indigo IPEX

Red Matters förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande sedan många år avseende företagskulturella utmaningar samt i genomförandet av komplexa utvecklingsprogram.

Indigo IPEX har konsulter som genomgått RM3s process-ledarprogram samt utildat sig i RedMatters tre styrdomäner och metoder. 

Kontaktperson:

Liv Cardell

+46 3 374 47 77

liv.cardell@cardellconsulting.se

 

UTVECKLING AV GRUPPER OCH LEDARE MOT FULL POTENTIAL

UCS Cent management arbetar med företagsutveckling utifrån de tre samverkande dimensionerna; Jaget ( individuellt perspektiv; människan, medarbetaren, ledaren, ledningsgruppsmedlemmen), Laget ( grupperspektiv; arbetsgruppen, teamet, enheten, avdelningen, ledningsgruppen), Företaget ( Verksamheten, helheten, ”affären”). Genom att arbeta med företagsutveckling ur alla tre dimensionerna, skapas både starkare struktur och starkare kultur, vilket är förutsättningar för att öka värdet i företaget och dess leverans.

 UCS Cent MANAGEMENT & Indigo IPEX

UCS Cent Management och Indigo IPEX samarbetar i olika typer av kunduppdrag, framförallt inom fastighetssektorn.

De tjänsteområden som vi tillsammans med UCS Cent Management erbjuder är;

 • Utveckling av styrelse och ägare
 • Utveckling av ledningsgrupper och team
 • Ledarstöd, coaching samt mental träning
 • Ledar- och medarbetarutveckling
 • Verksamhets-, strategi och organisationsutveckling.  
 • Föreläsningar – Jaget, Laget & Företaget

Bland våra case finns bl.a. Stångåstaden som ett exempel på uppdrag där vi samarbetat med UCS Cent Managment.  

Kontaktperson:

Peter Myrgård

+46 70 214 48 34

Tjänster inom användarcentrerad design

Usify erbjuder tjänser och kompetenser inom:

 • Tjänsteutveckling

 • Digital design

 • Utbildningar

Usify & Indigo IPEX

 Usify förstärker och kompletterar Indigo IPEX erbjudande avseende tjänstedesign. 

Kontaktperson:

Bjarte Bugge

+46 70 214 75 40 

bjarte.bugge@usify.se

Samordnat forsknings- och förbättringsarbete

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor, där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. 

Allt vi gör på BTH har tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med både näringsliv och samhälle.

BTH & Indigo IPEX

 Indigo IPEX samarbetar i ett forskningsprojekt med Blekinge Tekniska Högskola (BTH). Syftet är att utveckla beslutsstöd inom Hälso- och Sjukvård genom användning av stora datamängder, ”Big data”. Indigo IPEX bidrag till detta är att skapa rätt förutsättningar för kreativitet, datainsamling och tester genom att ge forskningsprojektet tillgång till verkliga förändringsprojekt. I gengäld får förändringsprojektet tillgång till spets- och forskningskompetens från BTH och möjligheten att skapa beslutsstöd.

Kontaktperson:

Marie Persson

+ 46 734 22 36 83

marie.persson@bth.se

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringar.

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10