Kundreferenser

Våra kunder

“Gemensamt har de viljan att förbättra och utveckla verksamheten med egna medarbetare”

Nedan finner ni exempel på kundcase:

Jernhusen AB

– Förbättring av samverkan mellan olika aktörer på Hagalundsdepån

Hagalunds depå är Sveriges största järnvägsdepå. Där färdigställs och underhålls tåg för flertalet av de operatörer som är verksamma i Sverige. Infrastrukturen ägs av Jernhusen och Trafikverket och på området verkar ett stort antal tågföretag och entreprenörer. Det har varit en stor förändring jämfört med hur det var för ett drygt decennium sedan då all denna verksamhet utfördes av en aktör. En stor utmaning har varit att upprätthålla prestandan i de processer som kräver koordinering och samarbete mellan alla dessa aktörer.

Identifierade behov och uppdrag:

 • Utveckla och implementera en gemensam process för anmälan av infrastrukturfel
 • Utveckla och implementera gemensamma säkerhetsrutiner

Resultat:

John Boldt-Christmas, Jernhusen AB:

– Indigo IPEX konsulter bidrog till att lösa upp två svåra problem genom att använda sin unika förmåga att få olika personliga ståndpunkter att tonas ned och att låta fakta och behov visa på vägen för gemensamma lösningar

I båda fallen har problemet varit att en myndighet och kommersiella företag behövt kunna enas om att samverkan var möjlig.

Genom konsulternas personliga erfarenheter av att utnyttja processen som verktyg och kunskap om hur olika personligheter kan ”kombineras” på ett sätt som skapar förändringsdynamik, har konsulterna bidragit till att åstadkomma lösningar på dessa tidigare ”olösliga” samarbetsproblem.

Region Kronoborg, 
Rättspsykiatriska kliniken

– Organisationsutveckling med kulturskanning.

Rättspsykiatriska Regionkliniken i Kronoberg genomförde under 2016-2017 en omorganisation som innebar att verksamheten strukturerades i olika team och processer för en effektiv och ständigt utvecklande verksamhet.

Identifierade behov och uppdrag:

Uppdraget Indigo IPEX fick var att att få den nya organisationsstrukturen att sätta sig och få den tydlig för samtliga medarbetare. Uppdraget innebar också tydliggöra och bygga en kommunikativ plattform mellan medarbetar, grupper och avdelningar skulle fungera.

Ett program genomfördes i två faser där ledning och stab ingick i den första fasen och medarbetarna i den andra. Under arbetet identifierades samt initierades lösningar på olika utmaningar avseende nya arbetssätt och den nya organisationskulturen. Ledningen ville också skapa en enhetlighet i hur verksamheten förväntades arbeta och utvecklas för kostnadseffektiva processer och flöden. Programmet innehöll bland annat kommunikation, feedback, konflikthantering samt formulering av spelregler och förhållningssätt. För chefer ingick dessutom förändringsledarskap.

Resultat:

Verksamhetsområdeschef: Tina Fogelklou:

– Indigo IPEX gav oss förutsättningar genom att ge oss metoder och förhållningssätt för utvecklande feedback. Vi arbetade fram vår gemensamma värdegrund och beskrev hur vi skulle kommunicera för att ständigt ha ett utvecklande klimat. Vi ser idag  tydliga skillnader och resultat, bla stor minskning avseende sjukfrånvaro, övertid och tvångsåtgärder.

Materialet som skapades under utvecklingsresan finns på varje avdelning och där kan man se, vad gjorde vi, hur gjorde vi, var vi befinner oss nu och hur ska vi ta oss vidare. Vi fick verktyg och metoder för hur vi ska jobba med ständiga förbättringar) -vilket vi använder i det dagliga.

I dag arbetar vi mer processerorienterat. Om inte jag valt att genomföra detta förändringsarbete med hjälp av Indigo Ipex, så hade kliniken inte varit där den är idag och jag hade mest troligt inte varit kvar mer än mitt förordnande på fyra år.

Allmännyttan,

– processorinetering av kommunala fastighetsbolag 

Peter Myrgård har varit uppdragsgivare till Indigo IPEX vid flera tillfällen då det handlat om processorientering av företag inom Sveriges Allmännytta, t ex Stångåstaden och Svenska Bostäder.

Stångåstaden och Svenska bostäder ligger i topp vad gäller Nöjd Kund Index inom fastighetsbranschen i Sverige. Båda företagen har även återkommande topplaceringar i rankningen bland Sveriges mest attraktiva arbetsplatser, om medarbetarna själva får välja. Arbetet med processorientering är en av grundorsakerna bakom dessa framgångar.

processorientering av STÅNGÅSTADEN 

I rollen som utvecklingschef för Stångåstaden fick Peter ansvar för att göra Stångåstaden till ett globalt föredöme. Ansatsen var att processorientera hela verksamheten genom att utveckla strategi, arbetssätt och roller för ett processorienterat arbetssätt. Detta implementerades sedan med stöd av Indigo IPEX och ett brett förbättringsarbete inleddes med utsedda processledare för varje process. En tydlig koppling till företagets affärsplanering var en viktig del av arbetet.

Identifierade behov och uppdrag: 

 • Identifiering och kravställning av samtliga huvud-, stöd och ledningsprocesser med utgångspunkt i framtagen strategi och affärsplan.
 • Anpassning och förenkling av Indigo IPEX standardmetod för processorientering
 • Framtagning av instruktioner, mallar och verktyg för processarbete
 • Utbildning av 10 st interna processledare.
 • Benchmarking med världsledande företag avseende processorientering
 • Kartläggning, utveckling och etablering av samtliga företagets processer i samarbete med interna processledare.
 • Löpande stöd under vidareutveckling och förvaltning 

Exempel på genomförda processförbättringsprojekt: 

 • Nyproduktion – Ny process för nybyggnation som säkerställer att de nybyggda fastigheterna uppfyller strategisk ambition
 • Felanmälan – Ny process som möter krav på effektivitet och responstid
 • Skötselprocessen – Implementerad skötselprocess enligt strategisk ambition 

Resultat:

 • En tydlig koppling mellan strategi, verksamhetsplaner och processförbättring
 • En etablerad struktur och intern kompetens för processförbättringsarbete
  – utvecklade egna processledare och processteam
  – metoder och tillvägagångssätt för att i vardagen arbeta med kartläggning, analys och förbättring
 • Avsevärda effekter i form av förbättrad kundnytta, effektivitet och medarbetarnöjdhet

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringsprogram. 

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10