FÖRÄNDRINGSLEDNING

Förändringsledning 

Förändringsledning är i dag en av de viktigaste faktorerna för utveckling och att uppnå värdeskapande och harmoniska organisationer. 

Inte minst för att effektivisera användandet av våra skattepengar när det gäller offentlig verksamhet men även för privata företag som vill stärka sin konkurrenskraft på marknaden. Upplevelsen av en organisation, ett företag eller ett varumärke grundläggs i hur vi levererar till kunder eller intressenter och hur vi lever inom företaget.  Därför är det viktigt att ha en kontinuerlig uppdrags- och utvecklingsdialog inom verksamheten.

Indigo IPEX arbetsmodell och det sätt vi utformar våra kunders utvecklingsprojekt leder till att individuell och kollektiv kunskap om helhet och detaljer ökar, likaså minskar stuprörstänket och förståelsen för varandras och kundens behov ökar.

När finns det behov av förändringsledning?

Se om du känner igen dig i något av de påståenden som listas under knappen. 

Våra arbetsmodeller och processer:

… medverkar till att medarbetarnas kunskap, kompetens och kreativitet tillvaratas.

vilket leder till högt engagemang, förändringsvilja och ökad arbetsglädje…

som stimulerar till innovation och ger mätbara långsiktiga effekter!

Varför är Indigo IPEX värdefulla i en förändringsprocess?

Indigo IPEX:

 • utmanar, involverar och skapar engagemang hos chefer och medarbetare
 • skapar en långsiktig och bestående förbättringsförmåga hos kunder
 • skapar förståelse för komplexa sammanhang
 • tillhandahålller metodik och arbetssätt som hanterar både strukturella och kulturella utmaningar
 • är bra på att utveckla internt ägarskap och implementeringsvilja
 • har lång erfarenhet av att utveckla interna förbättringsledare
 • använder metoder som underlättar helhetsförståelse och strategiskt resultatfokus i förbättringsarbetet
 • är bra på att hjälpa kunder att ta tillvara på organisationens kunskap hos såväl chefer som medarbetare
 • använder ett väl beprövat och dokumenterat arbetssätt med enkla verktyg som säkerställer att kunder kan fortsätta förbättringsarbetet på egen hand
 • har ett brett nätverk av nöjda kunder som gärna delar med sig av sina erfarenheter av förändringsledning och kompetensutveckling med Indigo IPEX

Hur skapa helhetssyn och strategisk fokus i utvecklingsarbetet

Genom att tillämpa metoder och verktyg baserade på Indigo IPEX principer, ramverk och förhållningssätt säkerställs en helhetssyn under hela genomförandet av uppdragen från den initiala strategi/planeringsfasen till förvaltningsfasen.

Berörda intressenter synliggörs, krav och önskemål identifieras och hanteras i rätt forum under resans gång. ÄR- och BÖR-lägen på strategi-, process och medarbetarnivå visualiseras och används i ledningsgrupper, utvecklingsgrupper etc. för att främja gemensam förståelse, helhetssyn och maximalt resultat för inblandade intressenter.

Nedan visas ett exempel i form av en omvärlds- och relationskarta som kan användas för att synliggöra hela affärslandskapet för den verksamhet vi avser att utveckla.

 

Vilka arbetssätt, metoder och verktyg tillämpar Indigo IPEX?

 
 
 

De arbetssätt, metoder och verktyg som vi tillämpar baseras på följande evidensbaserade och erkända principer & koncept:

 • Utvecklande ledarskap för att främja både individuell utveckling och organisatoriskt resultat enligt Försvarshögskolans ledar- och grupputveckling
 • Processorienterat arbetssätt för att främja kundfokus, helhetsperspektiv och samarbete över gränserna enligt Rummler& Brache och Ljungberg & Larsson
 • Upplevelsebaserad inlärningsmodell för att främja effektivt lärande enligt Försvarshögskolans pedagogik
 • Grupputveckling enligt Susan Wheelan, Will Schutz FIRO, Wilfred Bions teorier
 • Strategisk utveckling och värdeinnovation för att främja särskiljande enligt Blue Ocean Strategy och Peter Senges fem discipliner
 • Problemlösning & Beslutsfattande enligt Kepner-Tregoe
 • Canvas och intressentmodeller för att främja maximalt resultat för inblandade intressenter
 • Visualisering och mentala modeller för att främja förståelse för komplexa samband enligt Rummler & Brache och Ljungberg & Larsson
 • Kommunikation i svåra situationer, konfliktteorier och krishantering enligt M Rosenberg, T Jordan
 • Beaktande av psykologiska tillstånd och övergångar enligt Förändringens fyra rum, Jensen
 • Grundtankar enligt standardiserade koncept så som Lean, Six sigma, Agil utveckling
 • Integrerad plattform för utvecklingsarbete som omfattar både digitala och fysiska möten

NYHET! ÖPPET UTBILDNINGSPROGRAM

Utbildningen för dig som vill lära dig att leda beslutsfattare och arbetsgrupper under genomförandet av ett processförbättringsarbete.  

Vill du också lära dig att använda världens mest framgångsrika metod för processförbättring?    

 En metod som säkerställer strategisk nytta, involverar och skapar högt engagemang, utvecklar individuell och kollektiv kunskap om helhet och detaljer, som dessutom danar företagskulturen på ett positivt sätt.   

Nu har du möjligheten!  Amäl dig till vårt öppna utbildningsprogram i digitalt workshopformat.  Uppstart av första kull redan i juni och andra i september. Max 8 deltagare per kull. 

CITAT FRÅN KUND

” Indigo IPEX konsulter bidrog till att lösa upp två svåra problem genom att använda sin unika förmåga att få olika personliga ståndpunkter att tonas ned och att låta fakta och behov visa på vägen för gemensamma lösningar. 

I båda fallen har problemet varit att en myndighet och kommersiella företag behövt kunna enas om att samverkan var möjlig. 

Genom konsulternas personliga erfarenheter av att utnyttja processen som verktyg och kunskap om hur olika personligheter kan ”kombineras” på ett sätt som skapar förändringsdynamik, har konsulterna bidragit till att åstadkomma lösningar på dessa tidigare ”olösliga” samarbetsproblem.”    

 Beställare, Jernhusen 

OM OSS | Indigo IPEX AB har över tjugo års erfarenhet av strategi-, ledarskaps- och verksamhetsutveckling inom privat och offentlig sektor.  Vi har ofta varit ett verktyg för kunden att realisera strategier och genomföra förbättringsprogram. 

info@indigoipex.se

Tel: + 46 72 944 66 10